Cenníky

 

Hľadáte? 

Cenník poplatkov za výkon správy alebo činnosti za byt/nebytový priestor

Cenník poplatkov za úkony a služby nezahrnuté v poplatku za správu bytu/nebytového priestoru

Poplatky za úkony a služby pre nájomcov bytov a NP vo vlastníctve SBD, členov SBD a iné osoby

 

 

 

 

Cenník poplatkov za výkon správy alebo činnosti za byt/nebytový priestor platný od 1. 1. 2022
Za jeden byt alebo jeden nebytový priestor 8,00 € s DPH mesačne
Za nebytový priestor užívaný ako garáž, sklad a pod. s minimálnym rozsahom služieb a užívania 2,15 € s DPH mesačne

 

 

 

 

Cenník poplatkov za úkony a služby nezahrnuté v poplatku za správu bytu/nebytového priestoru
Poplatok za: Interval, mj € bez DPH € s DPH 20 % Prednostná forma úhrady
Platba v hotovosti ks 0,42 0,50 hotovosť
Overenie podpisov na zmluve o výkone správy, úverové a záložné zmluvy, ... vo výške poplatku za overenie FPÚO
Doručenie písomnosti - obyčajne, doporučene, do vlastných rúk, ...externou službou vo výške poplatku za overenie vyúčtovanie, FPÚO
Vyhotovenie upomienky, výzvy na sprístupnenie bytu/NP, k výmene meračov, k oprave, k aktualizácii údajov a pod. ks 2,00 2,40 hotovosť, bankový prevod, vyúčtovanie
Vyhotovenie kópie alebo tlač dokumentu čiernobielo 1 strana 0,20 0,24 hotovosť, faktúra
Stanovisko k stavebnej úprave ks 4,17 5,00 hotovosť, bankový prevod
Spracovanie a tlač ročného vyúčtovania nákladov z dôvodu chyby spôsobenej vlastníkmi 0,50 €/byt a NP; min. 20 € s DPH/dom  hotovosť, FPÚO
Evidencia, plnenie zmluvných záväzkov a fakturácia prenájmu spoločných/nebytových priestorov domu 15 % z celkovej ceny nájmu, max. 250 € s DPH/rok FPÚO
Potvrdenie o veku stavby ks 0,00 0,00  
Potvrdenie správcu, že k bytu neeviduje nedoplatky ks 0,00 0,00  
SMS upozornenie na dlh ks 0,00 0,00  
Uzatvorenie dohody o splátkach dlhu 2 % z dlžnej sumy pri uzavretí dohody x počet mesiacov, max. 40 € hotovosť, bankový prevod 
Vymáhanie dlhu - predžalobná výzva, platobný rozkaz, exekúcia, verejná dražba, .... vo výške skutočných nákladov hotovosť, bankový prevod, vyúčtovanie
Zmena zálohových mesačných predpisov v dome na základe rozhodnutia vlastníkov (cena za 1 byt/NP) ks 1,00 1,20 FPÚO
Zmena zálohového mesačného predpisu na základe žiadosti vlastníka ks 1,00 1,20 hotovosť, bankový prevod, vyúčtovanie
Príprava druhej a ďalšej schôdze vlastníkov v roku do 20 priestorov schôdza 15,00 18,00 FPÚO
Príprava druhej a ďalších schôdzí vlastníkov v roku nad 20 priestorov schôdza 20,00 24,00 FPÚO
Účasť zamestnanca SBD na schôdzi vlastníkov - pracovný deň (okrem prvej schôdze v roku) schôdza 30,00 36,00 FPÚO
Účasť zamestnanca SBD na schôdzi vlastníkov - mimopracovný deň (okrem prvej schôdze v roku) schôdza 40,00 48,00 FPÚO
Účasť zamestnanca na rokovaní (komisie, stretnutie vlastníkov) mimo pracovnej doby rokovanie 20,00 24,00 FPÚO
Náklady na dopravu zamestnanca služobným vozidlom na schôdzu, komisiu, stretnutie vlastníkov, ... €/km 0,29 0,35 FPÚO
Príprava dokumentov k druhému a ďalším písomným hlasovaniam v kalendárnom roku - do 20 priestorov hlasovanie 15,00 18,00 FPÚO
Príprava dokumentov k druhému a ďalším písomným hlasovaniam v kalendárnom roku - nad 20 priestorov hlasovanie 20,00 24,00 FPÚO
Inšpekčná služba - sviatok, sobota, nedeľa, od 7,00 hod. do 19,00 hod. (k odstráneniu havarijného stavu k zamedzeniu vzniku škody - nezahŕňa náklady na samotný zásah) dom mesačne 2,50 3,00 FPÚO
Nevyhnutná činnosť správcu pri nezvolení zástupcu vlastníkov bytov (nezahŕňa činnosť zástupcu vlastníkov, ani osobné doručovanie dokumentov vlastníkom) 0,60 €/byt a NP, min. 10 € s DPH/mesiac  FPÚO
Prevod chybnej platby vlastníka z účtu SBD na účet domu ks 0,17 0,20 vyúčtovanie

 

Schválené: Predstavenstvom SBD dňa 28. 01. 2021, uznesením č. 1/2/21. Zmeny cenníka schvaľuje Predstavenstvo SBD
Platnosť od: 01. 02. 2021
FPÚO Fond prevádzky, údržby a opráv domu
NP Nebytový priestor

 

 

 

 

Poplatky za úkony a služby pre nájomcov bytov a NP vo vlastníctve SBD, členov SBD a iné osoby
Poplatok za: Interval, mj € bez DPH € s DPH 20 % Prednostná forma úhrady
Manipulačný poplatok pri vzniku členstva v SBD podľa Stanov SBD  
Prevod členských práv a povinností medzi príbuznými v priamom rade úkon 8,33 10,00  
Prevod členských práv a povinností okrem príbuzných v priamom rade úkon 41,67 50,00 hotovosť, bankový prevod
Pridelenie bytu/NP do nájmu podľa rozhodnutia P-SBD  
Opakované pridelenie bytu/NP do nájmu podľa rozhodnutia P-SBD  
Správa bytu, nebytového priestoru podľa zmluvy o výkone správy domu  
Správa nebytového priestoru užívaného ako garáž, sklad... s minimálnym rozsahom služieb   podľa zmluvy o výkone správy domu  
Fond opráv domu podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a NP v dome mesačný predpis
Individuálny fond opráv bytu (od 1. 7. 2019) mesačne   3,00  
Poplatok na zástupcu vlastníkov bytov podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a NP v dome  
Prevod členských práv a povinností spojených s nájmom bytu medzi príbuznými v priamom rade úkon 12,50 15,00  
Prevod členských práv a povinností spojených s nájmom bytu okrem príbuzných v priamom rade úkon 150,00 180,00  
Schválenie výmeny bytov/NP úkon 16,67 20,00  
Schválenie podnájmu bytu/NP úkon 41,67 50,00  
Súhlas k trvalému/prechodnému pobytu úkon 3,75 4,50 hotovosť, bankový prevod
Súhlas so zriadením sídla na podnikanie v byte/NP úkon 41,67 50,00  
Stanovisko k stavebnej úprave bytu/NP ks 4,17 5,00  
Iné úkony a služby súvisiace s užívaním bytu/NP Podľa platného cenníka poplatkov za úkony a služby nezahrnuté v poplatku za správu bytu/NP  

 

Schválené: Predstavenstvom SBD dňa 29. 04. 2019, uznesením č. 4/1/19
Platnosť od: 01. 05. 2019
FPÚO Fond prevádzky, údržby a opráv domu
NP Nebytový priestor
P-SBD  Predstavenstvo SBD

 

 

 

 

 

 

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku

 

Klik na formulár

 

Kontaktný formulár