Cenníky

 

Hľadáte? 

Cenník poplatkov za výkon správy alebo činnosti za byt/nebytový priestor

Cenník poplatkov za úkony a služby nezahrnuté v poplatku za správu bytu/nebytového priestoru

Poplatky za úkony a služby pre nájomcov bytov a NP vo vlastníctve SBD, členov SBD a iné osoby

Cena prác vykonaných údržbou SBD

 

 

 

 

Cenník poplatkov za výkon správy alebo činnosti za byt/nebytový priestor platný od 01.01.2024
Za jeden byt alebo jeden nebytový priestor 9,95 € s DPH mesačne
Za nebytový priestor užívaný ako garáž, sklad a pod. s minimálnym rozsahom služieb a užívania 2,69 € s DPH mesačne

 

 

 

 

 

Cenník poplatkov za úkony a služby nezahrnuté v poplatku za správu bytu/nebytového priestoru platný od 01. 01. 2024
Poplatok za: Interval, mj € bez DPH € s DPH 20 % Prednostná forma úhrady
Platba v hotovosti ks 0,42 0,50 hotovosť
Overenie podpisov na zmluve o výkone správy, úverové a záložné zmluvy, ... vo výške poplatku za overenie FPÚO
Doručenie písomnosti - obyčajne, doporučene, do vlastných rúk, ...externou službou vo výške poštovného vyúčtovanie, FPÚO
Vyhotovenie upomienky, výzvy na sprístupnenie bytu/NP, k výmene meračov, k oprave, k aktualizácii údajov a pod. ks 5,00 6,00 hotovosť, bankový prevod, vyúčtovanie
Vyhotovenie kópie alebo tlač dokumentu čiernobielo 1 strana 0,50 0,60 hotovosť, faktúra
Stanovisko k stavebnej úprave ks 5,00 6,00 hotovosť, bankový prevod
Spracovanie a tlač ročného vyúčtovania nákladov z dôvodu chyby spôsobenej vlastníkmi 1,20 €/byt a NP; min. 30 € s DPH/dom  hotovosť, FPÚO
Evidencia, plnenie zmluvných záväzkov a fakturácia prenájmu spoločných/nebytových priestorov domu 15 % z celkovej ceny nájmu, max. 250 € s DPH/rok FPÚO
Potvrdenie o veku stavby ks 0,00 0,00  
Potvrdenie správcu, že k bytu neeviduje nedoplatky ks 5,00 6,00  
SMS upozornenie na dlh ks 0,00 0,00  
Uzatvorenie dohody o splátkach dlhu 2 % z dlžnej sumy pri uzavretí dohody x počet mesiacov, max. 40 € hotovosť, bankový prevod 
Vymáhanie dlhu - predžalobná výzva, platobný rozkaz, exekúcia, verejná dražba, .... vo výške skutočných nákladov hotovosť, bankový prevod, vyúčtovanie
Zmena zálohových mesačných predpisov v dome na základe rozhodnutia vlastníkov (cena za 1 byt/NP) 1,20 €/byt a NP; min. 30 € s DPH/dom FPÚO
Zmena zálohového mesačného predpisu na základe žiadosti vlastníka ks 4,17 5,00 hotovosť, bankový prevod, vyúčtovanie
Príprava druhej a ďalšej schôdze vlastníkov v roku do 20 priestorov schôdza 25,00 30,00 FPÚO
Príprava druhej a ďalších schôdzí vlastníkov v roku nad 20 priestorov schôdza 35,00 42,00 FPÚO
Účasť zamestnanca SBD na schôdzi vlastníkov - pracovný deň (okrem prvej schôdze v roku) schôdza 35,00 42,00 FPÚO
Účasť zamestnanca SBD na schôdzi vlastníkov - mimopracovný deň (okrem prvej schôdze v roku) schôdza 50,00 60,00 FPÚO
Účasť zamestnanca na rokovaní (komisie, stretnutie vlastníkov) mimo pracovnej doby 1 hodina 25,00 30,00 FPÚO
Náklady na dopravu zamestnanca služobným vozidlom na schôdzu, komisiu, stretnutie vlastníkov, ... €/km 0,35 0,42 FPÚO
Príprava dokumentov k druhému a ďalším písomným hlasovaniam v kalendárnom roku - do 20 priestorov hlasovanie 25,00 30,00 FPÚO
Príprava dokumentov k druhému a ďalším písomným hlasovaniam v kalendárnom roku - nad 20 priestorov hlasovanie 35,00 42,00 FPÚO

Inšpekčná služba - počas mimopracovnej  doby 7 dní v týždni (k odstráneniu havarijného stavu a zamedzeniu vzniku škody - nezahŕňa náklady na samotný zásah)

dom mesačne 8,33 10,00 FPÚO
Nevyhnutná činnosť správcu pri nezvolení zástupcu vlastníkov bytov (nezahŕňa činnosť zástupcu vlastníkov, ani osobné doručovanie dokumentov vlastníkom) 2,40 €/byt a NP, min. 10 € s DPH/mesiac  FPÚO

 

Schválené: Predstavenstvom SBD dňa 18. 12. 2023. Zmeny cenníka schvaľuje Predstavenstvo SBD
Platnosť od: 01. 01. 2024
FPÚO Fond prevádzky, údržby a opráv domu
NP Nebytový priestor

 

 

 

 

Poplatky za úkony a služby pre nájomcov bytov a NP vo vlastníctve SBD, členov SBD a iné osoby platný od 01. 01. 2024
Poplatok za: Interval, mj € bez DPH € s DPH 20 % Prednostná forma úhrady
Manipulačný poplatok pri vzniku členstva v SBD podľa Stanov SBD  
Prevod členských práv a povinností medzi príbuznými v priamom rade úkon 20,00 24,00  
Prevod členských práv a povinností okrem príbuzných v priamom rade úkon 41,67 50,00 hotovosť, bankový prevod
Pridelenie bytu/NP do nájmu podľa rozhodnutia P-SBD  
Opakované pridelenie bytu/NP do nájmu podľa rozhodnutia P-SBD  
Správa bytu, nebytového priestoru podľa zmluvy o výkone správy domu  
Správa nebytového priestoru užívaného ako garáž, sklad... s minimálnym rozsahom služieb   podľa zmluvy o výkone správy domu  
Fond opráv domu podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a NP v dome mesačný predpis
Individuálny fond opráv bytu (od 1. 7. 2019) mesačne   3,00  
Poplatok na zástupcu vlastníkov bytov podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a NP v dome  
Prevod členských práv a povinností spojených s nájmom bytu medzi príbuznými v priamom rade úkon 20,00 24,00  
Prevod členských práv a povinností spojených s nájmom bytu okrem príbuzných v priamom rade úkon 150,00 180,00  
Schválenie výmeny bytov/NP úkon 41,67 50,00  
Schválenie podnájmu bytu/NP úkon 41,67 50,00  
Súhlas k trvalému/prechodnému pobytu úkon 5,00 6,00 hotovosť, bankový prevod
Súhlas so zriadením sídla na podnikanie v byte/NP úkon 41,67 50,00  
Stanovisko k stavebnej úprave bytu/NP ks 5,00 6,00  
Iné úkony a služby súvisiace s užívaním bytu/NP Podľa platného cenníka poplatkov za úkony a služby nezahrnuté v poplatku za správu bytu/NP  

 

Schválené: Predstavenstvom SBD dňa 18.12. 2023, uznesením č. 12/7/23
Platnosť od: 01. 01. 2024
FPÚO Fond prevádzky, údržby a opráv domu
NP Nebytový priestor
P-SBD  Predstavenstvo SBD

 

 

 

Cena prác vykonaných údržbou SBD platná od 1. 1. 2024  

Za 1 normohodinu účtovanú podľa cenníka prác alebo za 1 hodinu prác a jednu osobu

(neplatí v prípade ceny určenej dohodou a pre samostatne určené ceny vybraných prác)

22,90 € bez DPH
           

 

 

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku

 

Klik na formulár

 

Kontaktný formulár