Postupy, tlačivá

Postupy

Členstvo v SBD
Odpočty meračov
Postup pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva
Postup pri prevode nájomného bytu vo vlastníctve bytového družstva na nového nájomcu
Postup pri zmene vlastníka bytu

Tlačivá

Nahlásenie koncoročných údajov pre vyúčtovanie
Odpis údajov - Bytové vodomery
Odpis údajov - Pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie
Odpočet polročných stavov bytových vodomerov
Odpočet stavov bytových vodomerov k dátumu
Zmluva o prevode práv a povinností spojených s členstvom v SBD
Žiadanka na opravu
Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva
Žiadosť o prijatie za člena družstva
Žiadosť o súhlas s podnájmom bytu
Plnomocenstvo, písomné hlasovanie podľa určenia
Plnomocenstvo, písomné hlasovanie v plnom rozsahu
Plnomocenstvo, schôdza oprávnenie podľa určenia
Plnomocenstvo, schôdza oprávnenie v plnom rozsahu