Postup obstarávania

V súlade s § 8b ods. 2 písm. l) zákona č. 205/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len "Zákon"), Stavebné bytové družstvo zverejňuje

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených s vykonávaním správy bytových domov (ďalej len "Obstarávanie") Stavebným bytovým družstvom so sídlom v Púchove, Námestie slobody 560 (ďalej len "SBD").

V súlade so Zákonom a znením Zmluvy o výkone správy, bude SBD pri Obstarávaní postupovať nasledovne:

 1. Chyby alebo poruchy technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok

  Odstránenie zabezpečí SBD v čo najkratšom čase od zistenia alebo oznámenia ohrozujúceho stavu vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky.

  O vykonaní prác, rozsahu a zhotoviteľovi rozhodne SBD a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, so zohľadnením čo najkratšieho času nástupu na vykonanie prác.

 2. Havarijný stav spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva alebo pozemku, pravidelné odborné prehliadky a skúšky a odstránenie závad vyhradených technických zariadení v dome, opravy a práce, ktorých vykonanie je uložené zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, odstránenie poistnej udalosti na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu

  Odstránenie zabezpečí SBD v čo najkratšom čase od zistenia alebo oznámenia havarijného stavu, príp. v určených termínoch, vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky.

  O vykonaní prác, rozsahu a zhotoviteľovi rozhodne SBD a to aj bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade dodávateľského zabezpečenia vykonania prác SBD zohľadní termín nástupu na vykonanie prác a ich odovzdania, referencie z vykonávania požadovaných prác a ich cenu.

  Ak vlastníci doručia SBD pred oznámením termínu vykonania prác alebo pred ich objednaním dodávateľsky, rozhodnutie o výbere zhotoviteľa prác a schválení ich ceny, schválené spôsobom určeným Zákonom, SBD zabezpečí vykonanie prác schváleným zhotoviteľom. To neplatí, ak s vybraným zhotoviteľom nedôjde k dohode o vykonaní prác v určenom termíne.

  Pri výbere uskutočnenom SBD z viacerých cenových ponúk, po skončení výberu zhotoviteľa SBD zverejní cenové ponuky spôsobom v dome obvyklým - na nástenkách vo všetkých vchodoch domu.

 3. Zabezpečenie bežnej prevádzky, údržby a opráv spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu alebo pozemku, ak ich predpokladaný náklad v jednotlivom prípade nepresiahne sumu určenú Zmluvou o výkone správy

  Zabezpečí SBD vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky a to aj bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v prípade, ak splnomocnení zástupcovia vlastníkov nedoručia SBD v určenom termíne rozhodnutie o výbere zhotoviteľa prác a schválení ich ceny.

  Pri výbere uskutočnenom SBD z viacerých cenových ponúk, po skončení výberu zhotoviteľa SBD zverejní cenové ponuky spôsobom v dome obvyklým - na nástenkách vo všetkých vchodoch domu.

 4. Obstarávanie iných tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených s vykonávaním správy bytových domov

  Vykonanie prác alebo dodanie služieb zabezpečí SBD vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky tak, aby boli dojednané čo najvýhodnejšie podmienky v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov (kvalita prác a materiálov, referencie zhotoviteľa, cena, záruky, termíny).

  Ak vlastníci doručia SBD pred oznámením termínu vykonania prác alebo pred ich objednaním dodávateľsky, rozhodnutie o výbere zhotoviteľa prác a schválení ich ceny, schválené spôsobom určeným Zákonom, SBD zabezpečí vykonanie prác schváleným zhotoviteľom.

  Pri výbere uskutočnenom SBD z viacerých cenových ponúk, po skončení výberu zhotoviteľa SBD zverejní cenové ponuky spôsobom v dome obvyklým - na nástenkách vo všetkých vchodoch domu.

Priebežné zverejňovanie postupu Obstarávania a zverejňovania cenových ponúk na mieste v dome obvyklom sa nevzťahuje na Obstarávanie vykonané vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.