Ochrana osobných údajov

Stavebné bytové družstvo, ako "Prevádzkovateľ", spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahujú na spracúvanie osobných údajov.

Rozsah, účel, právny základ a ďalšie údaje k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené v samostatných informáciách v časti - Ochrana osobných údajov / Dokumenty

Údaje o Prevádzkovateľovi:

Stavebné bytové družstvo
IČO: 36 016 641
Námestie slobody 560, 020 01 Púchov

Kontaktné údaje na poverenú osobu na ochranu osobných údajov:
e-mail: osobne.udaje@sbdpuchov.sk
tel. č. : 042/463 21 47