Zmena poplatkov za správu

dátum: 21.12.2011

S platnosťou od 1.1.2012 sa menia poplatky za správu bytov nasledovne:

poplatok za správu bytu pre člena SBD (mesačne): 4,88 € bez DPH; 5,86 € s DPH
poplatok za správu bytu pre nečlena SBD (mesačne): 5,42 € bez DPH; 6,50 € s DPH

Zmena v predpise mesačných zálohových úhrad za užívanie bytu bude vykonaná pri najbližšej hromadnej zmene predpisov. V prípade hromadnej zmeny predpisov v neskoršom termíne ako k 1.1.2012 bude rozdiel v poplatku zúčtovaný vo vyúčtovaní nákladov za rok 2012.