Upozornenie

dátum: 27.11.2018

V sekcii Dokumenty, Postupy, tlačivá sú umiestnené vzory nových plnomocenstiev na zastupovanie vlastníkov na schôdzach a pri písomnom hlasovaní, v súlade s novelou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudla účinnosť od 1.11.2018.

Plnomocenstvo musí byť úradne overené a originál plnomocenstva je prílohou zápisnice (§ 14 ods. 4 a § 14a ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z.). Na každú schôdzu a písomné hlasovanie je potrebné nové plnomocenstvo.