Zmena zákona o vlastníctve bytov

dátum: 6.11.2018

Dňa 1.11.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zákonom sa okrem iného mení spôsob hlasovania vlastníkov a upravujú sa niektoré podmienky správy bytových domov. Znenie zákona je stránke legislatíva