Zmena zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

dátum: 18.9.2014

Od 1.10.2014 nadobúda platnosť novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novelou č. 205/2014 Z.z. sa upravuje spôsob hlasovania, počet hlasov vlastníkov potrebných k schváleniu uznesení a iné významné zmeny.