Budova SBD Púchov

Stavebné bytové družstvo
Námestie slobody 560
020 01 Púchov

IČO: 36016641
IČ DPH: SK2020109465

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Dr, vložka č. 150/R

Telefónne čísla


Tel. ústredňa: 042/463 21 47
Fax: 042/463 12 15

Havarijná služba


Pohotovosť v soboty, nedele a sviatky od 7,00 - 19,00 hod. (pre domy, ktoré majú pohotovosť predplatenú)
Tel. číslo: 0903 132 556

Kde nás nájdete


Zobraziť väčšiu mapu


O nás

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO so sídlom v Púchove vzniklo dňa 1.1.1997 rozdelením Okresného stavebného bytového družstva v Považskej Bystrici. Vo svojej činnosti nadviazalo na dlhoročné skúsenosti pri správe a údržbe bytového a nebytového fondu, získané počas existencie spoločného právneho subjektu.

Od svojho vzniku Stavebné bytové družstvo vykonáva správu bytov a nebytových priestorov prevzatých po rozdelení do svojho vlastníctva, ale aj správu ďalších domov a bytov v regióne okresu Púchov, ktorých vlastníctvo nadobudli fyzické osoby v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

S komplexným výkonom správy bytov úzko súvisí aj zabezpečovanie opráv, údržby, rekonštrukcií a modernizácií bytov, spoločných a nebytových priestorov domov. Stavebné bytové družstvo zabezpečuje údržbárske práce v širokom rozsahu vlastnými zamestnancami.

Na základe živnostenských oprávnení vykonáva práce aj dodávateľským spôsobom pre externé organizácie. Pri komplexnom vykonávaní prác, u ktorých niektoré profesie nie sú predmetom vlastnej podnikateľskej činnosti, zabezpečuje vykonanie prác oprávnenou organizáciou, pričom Stavebné bytové družstvo ako zhotoviteľ ručí za kvalitu všetkých vykonaných prác v zmysle cenovej ponuky, resp. zmluvy o dielo.

Zárukou kvality a spokojnosti zákazníka pri vykonávaní správy bytov a nebytových priestorov a pri vykonaní údržbárskych prác sú skúsení zamestnanci s dlhoročnou praxou v jednotlivých profesiách, ako aj stabilita firmy, ktorá má pri zabezpečovaní predmetu činnosti dlhodobú perspektívu plnenia svojich zmluvných záväzkov.

Stavebné bytové družstvo je členom Slovenského zväzu bytových družstiev a zakladajúcim členom Združenia pre podporu obnovy bytových domov.

Zákaznícka zóna

Prihláste sa do svojho účtu na

Aktuálne oznamy

11.8.2016
Čerpanie dovolenky
Dňa 2.9.2016 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.
Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.

7.3.2016
Zrušenie výberu hotovosti
Dňom 31.3.2016 sa ruší výber hotovostných platieb za užívanie bytov a nebytových priestorov a platieb za káblovú televíziu v pokladni Stavebného bytového družstva.

7.1.2016
Zmena oddelení a kontaktov
Od 1.1.2016 bola zmenená organizačná štruktúra Správy SBD. Aktuálne členenie referátov je v časti Oddelenia, nové údaje pre komunikáciu sú v časti Kontakty.

27.5.2015
Novela zákona č. 321/2014
Novela zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti, zmene a doplnení niektorých zákonov z 21. októbra 2014.

21.10.2014
Zmena e-mailových adries
Nové e-mailové adresy nájdete na stránke kontakty

18.9.2014
Zmena zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Od 1.10.2014 nadobúda platnosť novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novelou č. 205/2014 Z.z. sa upravuje spôsob hlasovania, počet hlasov vlastníkov potrebných k schváleniu uznesení a iné významné zmeny.

18.2.2014
Zápisnice zo schôdzí na www.poschodoch.sk
Od roku 2013 sú na www.poschodoch.sk vlastníkom bytov sprístupnené okrem údajov aj zápisnice zo schôdzí a zhromaždení vlastníkov bytov.

29.7.2012
Zmena aktivácie www.poschodoch.sk
K aktivácii prístupu na portál www.poschodoch.sk nie je potrebná osobná návšteva SBD. Prístup k Vašim údajom o byte si môžete aktivovať sami na uvedenej webovej adrese pomocou aktivačného kódu, uvedeného v dolnej časti vyúčtovania nákladov za rok 2011.

21.12.2011
Zmena poplatkov za správu
S platnosťou od 1.1.2012 sa menia poplatky za správu bytov nasledovne:

15.3.2011
Vaše údaje o byte na www.poschodoch.sk
Od 1.2.2011 SBD zabezpečilo možnosť sprístupnenia základných informácií o byte a dome na internetovom portáli www.poschodoch.sk.

14.3.2011
Zasielanie informácií cez SMS
Pre zabezpečenie možnosti zasielania informácií cez SMS napr. o havárii v byte, požiadavky na nahlásenie stavu meračov a pod., môžete svoje mobilné telefónne číslo oznámiť osobne v kanc. č. 8

1.12.2010
Zmena poplatku
S platnosťou od 1.1.2011 sa upravujú poplatky za výber hotovosti v pokladni SBD nasledovne: